به پیش برای انقلابی دیگر

خیزش های عظیم توده ها در سالهای ۵۶ و۵۷ با اینکه رژیم سلطنتی پهلوی را برانداخت ولی بر اثر دخالت امپریالیسم و غصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته فدائیان اسلام … ادامه خواندن به پیش برای انقلابی دیگر