مقنعه اجباری از سر برمیداریم

ما دانش آموزان _دختر _ مقطع متوسط در اعتراض به حجاب اجباری و بازداشت غیر قانونی دانش آموزان در اعتراضات مدنی چند روز اخیر, از روز دوشنبه 4 مهرماه، جهت اعتراض مقنعه خود را از سر برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد:

نه روسری نه تو سری / آزادی و برابری

 زن، زندگی، آزادی

 دانش آموز زندانی آزاد باید گرد

 دانش آموزان پسر می توانند با سر دادن همین شعارها ما را حمایت کنند

 زمان: دوشنبه چهارم مهر تا پایان هفته

 مکان: تمام مدارس متوسطه کشور

همراه شو عزیز

کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا درمان نمی شود

#ژینا_امینی