بیانیه معلمان شاغل و بازنشسته کشور

بیانیه اعلام همبستگی معلمان شاغل و بازنشسته کشور از #اعتصاب_واعتراض  کارگران شرکت #نیشکر_هفت_تپه “و دیگر مزد بگیرانِ مورد تبعیض

جامعه معلمان کشور همبستگی خود را با کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه و همه کارگران شریف کشور اعلام مینماید و اعتصاب کارگران رنج دیده شرکت #نیشکرهفت_تپه درسخت ترین شرایط ودرگرمای طاقت فرسای بالای 50درجه باعزمی راسخ درجهت استیفای حقوق قانونی خود درخیابانهای شهر صدای عدالتخواهی را مصمم تر از همیشه فریاد می زنند را برحق دانسته و اعلام حمایت می کنیم، کارگران اعتصابی درهفت تپه ، هپکو ودیگر شهرهای کشور درمبارزه حق خواهانه خود تمام سختی ها را به جان خریده اند ، مبارزات کارگران  با ایمان به اتحاد وهمبستگی برای لغو خصوصی سازی ، آزادی کارگران زندانی،  تامین معیشت ، بیمه کارآمد ، لغو احکام زندان برای کارگرانی که نسبت به حقوق معوق خود معترض بوده اند ، وارد پنجاه و هفتمین روز ازاعتصاب قهرمانانه خودمی شود ، اراده راسخ کارگران با تهدید ، زندانی کردن و اخراج ازکار متزلزل نمی گردد ،و تصمیم کارگران اعتصابی بر تداوم راه مبارزاتی و تلاش درراستای تحقق اهداف و خواست هایشان کوچکترین خللی ایجادنمی کند ، از آنجا که معیشت وزندگی زیرخط فقرکارگران ازطرف کارفرمایان بخش خصوصی ودولتی برای خدمت به نظام سرمایه به گروگان گرفته شده است ، ما معلمان شاغل وبازنشسته همراه وهمصدا ازخواست های برحق کارگران اعتصابی حمایت می کنیم ، وتارسیدن به مطالبات قانونیشان تمام قد مدافع وحامی آنها می مانیم ، جامعه معلمان همواره آموزش رایگان وباکیفیت را درراس خواست های خود مد نظر داشته و دراین رابطه دفاع از فرزندان کارگران وطبقات فرودست را پیگیری ومطالبه خواهد کرد ، لذا حمایت از کارگران معترض ، دفاع از فرزندان آنها که دانش آموزان ماهستند، می باشد . پرواضح است فقر اقتصادی خانواده های کارگری،برتحصیل فرزندان آنها تاثیرگذار خواهدبود ، و عواقب چنین روندی ترک تحصیل وبازماندن فرزندان کارگران از آموزش می باشد ، بنابراین ضمن حمایت از کارگران شریف وستمدیده شرکت نیشکرهفت تپه و دیگرکارگرانی که دردیگر اقصی نقاط کشور صدای عدالتخواهی سرمی دهند ، از مجموعه ارگانهای دولتی و نهادهای ذیربط می خواهیم صدای کارگران رابشنوید و دراسرع وقت درجهت رفع مشکلات مالی وپرداخت حقوق های معوقه کارگران ، همچنین برای تحقق خواست های کارگران اعتصابی اقدام عاجل را دراولویت برنامه های خود قرارداده واز نهادهای امنیتی نیز می خواهیم از پرونده سازی ، دستگیری وبازداشت کارگران معترض که بصورت مسالمت آمیزوقانونی حق خواهی می کنند خودداری نمایند ، وگرنه عواقب این سهل انگاری گریبان خیلی ها را خواهد گرفت!

نیشکر_هفت_تپه 

نه_به_تبعیض

چالش_صنفی_معلمان_ایران

Share: