بیانیه گروه اتحاد_بازنشستگان در محکومیت تهاجم و سرکوب معلمان و بازنشستگان اصفهان 

تهاجم و سرکوب معلمان و بازنشستگان در اصفهان، نشان دهنده سرکوب آزادی و تحکیم سیاست ریاضت اقتصادی و معیشتی و بر علیه مردم زحمتکش است.  معلمان و بازنشستگان اصفهان   برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برای بیمه کارآمد و… اقدام به تجمع اعتراضی کردند اما با دستگیری و ضرب و شتم و گاز اشک آور مواجه شدند.

پاسخ مسئولان و زورگویان این سیستم به  خواسته های به حق آنها هم بی اعتنایی و مسکوت گذاشتن این مطالبات است هم سرکوب و بازداشت کسانی است که برای به دست آوردن حقوق خود راهی جز اعتراض و مبارزه برایشان باقی نمانده است.

معلمان و بازنشستگان به رغم این که قبل از تجمع تهدید شده بودند اما شجاعانه آمدند و در میثاق جمعی که با دوستان و همکاران خود بسته اند باز هم خواهند آمد.

گروه اتحاد بازنشستگان این حمله به تجمعات را که از سر استیصال انجام می شود، محکوم کرده و آشکار است که این اعتراضات خاموش شدنی نیست و ادامه خواهد یافت.

«گروه اتحاد بازنشستگان»

۹۷/۱۰/۷