در حالی که جهان تلاش می کند تا زخم های این بیماری همه گیر را التیام بخشد، با تهدید یک جنگ بزرگ دیگر روبرو می شود. سرمایه داری نان و سلامت بشریت را در نظر نمی گیرد. فضایی را برای جنگ جدیدی باز می کند که در آن مردم به خاطر منافع انحصارات انرژی و تسلیحات سلاخی می شوند.
این واقعیت در پس جنگ و اشغالی نهفته است که با تشدید تنش میان اوکراین و روسیه بر سر دونباس آغاز شد. ما طرف سیاست های توسعه طلبانه ناتو به رهبری ایالات متحده و روسیه نیستیم که اراده مردم را نادیده می گیرند. مردم مجبور نیستند طرف هیچ یک از این دو کانون باشند. ما جنگ های ناعادلانه و فراخوان ها برای جمع آوری نیرو برای جنگ را رد می کنیم. طرف ما صلح است، طرف ما همان مردمی است که در سراسر جهان در برابر جنگ ایستادند.
“در حال حاضر صلح!” در ترکیه ما به نیروهای کارگری و دموکراسی که به خیابان ها آمدند درود می فرستیم. ما از همه مردم خود می خواهیم که خیابان ها را پر کنند تا صلح جهانی در برابر نیروهای جهانی جنگ زنده شود. ترکیه نباید طرف هیچ اردوگاه و درگیری ای باشد که آتش جنگ جهانی سوم را شعله ور کند. ما به دولت عدالت و توسعه هشدار داده ایم که مدت هاست در سیاست خارجی خود با همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای تهاجمی عمل کرده و در درگیری دائمی با مردم همسایه بوده است. ترکیه نمی تواند در بلوک جنگی ناتو یا روسیه قرار گیرد. مردمی که خواهان صلح هستند نیز اجازه نخواهند داد.
جنگ دشمن کارگری است که برای برابری و زندگی انسانی مبارزه می کند. بزرگترین بازندگان جنگ کارگران، فقرا، زنان و جوانان هستند. همه مردم، کارگران و زحمتکشان کشور ما باید علیه جنگ، نظامی گری و شوونیسم متحد شوند. جنگ همچنین دشمن دموکراسی است. کوتاه ترین راه برای رسیدن به دیکتاتوری، خودکامگی، الیگارشی، جنگ است. جنگ برای زنان آواره، آزار و اذیت و تجاوز جنسی است. جنگ نابودی طبیعت است. جنگ زندگی همه موجودات زنده و نه فقط انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. همه بخش‌هایی که برای دموکراسی در کشور ما می‌جنگند، باید علیه جنگ متحد شوند و همبستگی گسترده ای نشان بدهند. غلبه بر جنگ، که هدفی جز خفه کردن مردم و تقویت بارون‌های جنگی ندارد، یکی از ضروری ترین هدف های مبارزه برای دموکراسی است.
غیرنظامیان در دونتسک، لوگانسک و اوکراین جان خود را از دست می دهند، مردم آواره شده و در معرض مهاجرت دسته جمعی قرار دارند. تمام نیروهای جنگی و اشغالگر باید از منطقه خارج شوند و به مردم حق تعیین سرنوشت داده شود. امپریالیسم و ​​فاشیسم، همانطور که از دستورالعمل های داده شده مشاهده می شود. آنقدر دیوانه هستند که حتی تسلیحات هسته ای را نیز وارد عمل می کنند. هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام و حلبچه اسناد تاریخی این جنایت هستند. ما از این جنایات چشم پوشی نخواهیم کرد! اکنون زمان آن است که صدای خود را علیه جنگ، برای صلح و برادری بلند کنیم!
اخبار روز: هفت حزب چپ گرای ترکیه با انتشار بیانیه ای مشترکی پیرامون جنگ در اوکراین تاکید کردند: «صفح در برابر جنگ، اکنون و در همه جا»! این بیانیه را حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، حزب زحمتکشان (EMEP)، حزب کارگر (TIP) حزب آزادی اجتماعی (TÖP)، حزب خانه های مردم (Halkevleri) حزب حرکت زحمتکشان (EHP) و فدراسیون شوراهای سوسیالیست (SMF) امضا کرده اند:
۱ مارس ۲۰۲۲