بر اساس یک نظرسنجی، افزایش قیمت برق، گاز و سوخت در نتیجه جنگ اوکراین مشکلاتی را برای مشاغل و شرکت های خانوادگی در آلمان ایجاد کرده است. بر اساس نظرسنجی موسسه ایفو به نمایندگی از بنیاد مشاغل خانوادگی، حدود 46 درصد از این  شرکت ها اظهار داشتند که می خواهند سرمایه گذاری ها را در شرایطی که هزینه های انرژی بالا است کاهش دهند.

از هر 10 شرکت، یک شرکت در حال بررسی این مسئله است که به دلیل هزینه های بالا حوزه های تجاری انرژی به طور کامل کنار بگذارد و 14 درصد از شرکت های مورد بررسی هم در حال ارزیابی کاهش مشاغل در آلمان هستند.