تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه

امروز ۳۱ خرداد تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش درششمین روز اعتصاب، در اعتراض به مطالبات معوقه.

کارگران هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های درمان و لغو خصوصی سازی در ششمین روز اعتصاب ، دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش زدند .

کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست درگیر مطالبات معوقه خود هستند و از آنجایی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر کارفرمای نیشکر هفت تپه به علت تخلفات و  فساد مالی ازسوی مقامات قضایی تحت بازجویی میباشد .

متاسفانه کسی پاسخگوی دستمزد ومطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه نیست و کارگران هفت تپه در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب برای همه ی کارگران ، از اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه قویا حمایت میکند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به خواسته ها ومطالبات معوقه کارگران معترض نیشکر هفت تپه می باشد.

Share: