تجمع اعتراضی نیروهای وزارت نفت

روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ‌ماه ۹۹، تجمع اعتراضی نیروهای وزارت نفت که دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند، در مخالفت با رسمیت یافتن تبعیض میان آنها با نیروهای رسمی وزارت نفت، روبروی مجلس برگزار شد.

در تجمع اعتراضی نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت، به گفته تجمع کنندگان در حالی که نیروهای رسمی وزارت نفت حداقل ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، اما نیروهای قرارداد مدت موقت که هم رده‌ آنها می‌باشند، تنها حدود ۴ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند.

نیروهای شرکت کننده در این تجمع اعتراضی با سر دادن شعارهای: « این همه قول وعده، وزیر عمل نکرده» و «تبدیل وضعیت، حق مسلم ماست» اعتراض خود را ابراز کردند.

معترضان دست‌نوشته‌هایی در درست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: «این همه قول و وعده، وزیر عمل نکرده»، «تبدیل وضعیت، حق مسلم ماست»، « بعد از ۱۰ سال حق ما این نیست»، «بی‌عدالتی در وزارتخانه نفت موج می‌زند»،

خواسته اصلی بیش از ٣٤ هزار نیروی قرارداد موقت وزارت نفت تبدیل قراردادهای آنها به قرارداد دائمی است.

معترضان شرکت‌کننده در این تجمـع اعتراضی تاکید دارند که بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهایی با قرارداد مدت موقت است، اما وزارت نفت تنها حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می‌شناسد و برای ترمیم حقوق مدت موقتی‌ها، اقدامی انجام نمی‌دهد.

در همین حال نیروهای مدت موقت، عیدی خود را مانند نیروهای رسمی دریافت می‌کنند؛ یعنی بر مبنای یک پایه حقوق؛ در حالی که در سایر موارد تفاوتی میان آنها با نیروهای مشمول قانون کار وجود ندارد.

کارگران قرارداد مدت موقت وزارت نفت، همچنین تاکید کردند که در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند، اما آنها از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده‌ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند.

گفتنی است که در حال حاضر دست‌کم ۳۴ هزار نیروی رسمی شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت مشغول به کار هستند.

Share: