تجمع اعتراضی کارکنان سیمان سپاهان در اعتراض بە عدم پرداخت کارانە و بهرەوری

تجمع اعتراضی کارکنان سیمان سپاهان در اعتراض بە عدم پرداخت کارانە و بهرەوری و همچنین تهدید بە اخراج کارکنان معترض توسط حراست 

پس از تاسیس کارخانە، کارانە و بهرە وری کارکنان بطور مداوم پرداخت میشد اما از وقتیکە هلدینگ غدیر سپاە پاسداران مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل را قطع شدە است. 

اصفهان دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

Share: