تجمع اعتراضی کارگران رسمی نفت در مقابل مجلس

این کارگران به نحوه اجرای دستمزد عمومی سال ۱۴۰۰ اعتراض دارند و خواهان افزایش دستمزدها هستند .

بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت نیز برای شرکت در این تجمع اعلام آمادگی کرده‌اند.

دوشنبه۲۰ اردیبهشت۴۰۰

Share: