تجمع اعتراضی کارگران

امروز شماری از کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک در محوطه این شرکت، شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته تهران در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

روز چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماری از کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک، برای چهارمین روز متوالی نسبت به معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان تعیین تکلیف سهامدار این شرکت شدند.

در جریان این تجمع مأموران نیروهای انتظامی با حضور در مقابل درب ورودی این شرکت اقدام به متفرق کردن کارگران معترض کرده و از ادامه تجمع و راهپیمایی اعتراضی آنها جلوگیری کردند.

پیشتر یکی از کارگران گفته بود: “از سال گذشته تاکنون چندین بار نسبت به وضعیت نامعلوم آذرآب اعتراض کردیم، اما هر بار جز وعده و وعید چیزی عایدمان نشد”.

شرکت صنایع آذرآب در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار قرار دارد و سطح زیر بنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰۰۰۰ مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعاً ۱۱۰۰۰۰ متر مربع را تشکیل می دهند.

کارخانجات شرکت آذرآب در پنج کیلومتری شهر اراک واقع شده و در میان راه آهن سراسری شمال ـ جنوب و جاده تهران ـ جنوب محصور است.

تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تهران

روز چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند.

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۸، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، دست از کار کشیده و در مقابل ساتمان مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

معترضان مطالبات خود را برچیده شدن خصوصی سازی، آزادی تمامی همکاران بازداشتی خود، پایان دادن به پرونده سازی‌ها، برگشت به کار همکاران اخراجی بدون هیچ قید و شرطی و داشتن امنیت شغلی، عنوان کردند.

گفتنیاستکهدورجدیداعتصابواعتراضکارگرانمجتمعکشتوصنعتهفتتپه،ازروزدوشنبه۱مهر۱۳۹۸،بهدلیلاخراج۲۱تنازهمکارانشانآغازشدهاست.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

Share: