تجمع روز یکشنبه بازنشستگان

راهپیمایی بازنشستگان به سوی وزارت کار در تهران- یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹

روز یکشنبه ١٠ اسفند بازنشستگان بنابر فراخوان سراسری از قبل اعلام شده در تهران و شهرهاستانها دست به تجمع زده و پیگیر خواست ها و مطالباتشان شدند. این تجمع ها از چندی پیش به صورت هفنگی و دوره ای در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار می شود. در تهران بازنشستگان از محل تامین اجتماعی با شعار «تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم» بسوی وزارت کار راهپیمایی کردنذ. در شهرهای دیگر از جمله شوش و هفت تپه که در آن تظاهرات طولانی کارگری برقرار بوده است،  بازنشستگان با راهپیمایی و دادن شعار خیابان ها را به صحنه اعتراض خود تبدیل کردند. در شاهرود جمعیت خشمگین بازنشستگان به  داخل سازمان تامین اجتماعی هجوم آوردند تا صدای اعتراضشان را بگوش مقامات برسانند.

همچون هفته های قبل جمعیت کثیری در تجمعات اعتراضی بازنشستگان در این روز شرکت داشتند و بر اساس خبرهای تا کنونی این تجمعات در تهران و در بیش از ٢٠ شهر از جمله در شهرهای  تبریز، یزد، زنجان، رشت، سنندج، کرمانشاه، اراک، ایلام، کرج، اصفهان، مشهد، شوشتر، شاهرود، اهواز، شیراز، خرم آباد، دزفول، شوش و هفت تپه، بجنورد، خرمشهر، آبادان برگزار شده است.

شعارهای بازنشستگان در این تجمعات عبارت بودند از: “بازنشسته بیداراست، ذلت نمی پذیرد”، “همسانسازی کجا بود  دروغ بود و ریا بود”، “فقط کف خیابان  بدست میاد حقمون”، “کار پر از مشقت سخت و زیان‌آوره”، ” نه مجلس،نه دولت، نیستند به فکر ملت”، “کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته”، “خواسته اصلی ما ، حقوق طبق تورم”، ” سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه”، ” تامین اجتماعی طلبکار ، دولت سرمایه دار بدهکار”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه”، “حقوق های نجومی، فلاکت عمومی”، ” تاحق خود نگیریم از پای نمی نشینیم ” و…

در این راهپیمایی ها و تجمعات، بازنشستگان با شعارها و سخنرانی های خود خشم و اعتراض خود را به حقوق های زیر خط فقر و سقوط هر روزه سطح زندگی و معیشتشان و به چپاولگری ها و تبعیض ها نشان دادند..  در این تجمعات بازنشستگان همچنین با نوشتن خواستهایشان بر روی بنرهایی اعتراض خود و خواستها و مطالباتشان را به نمایش گذاشتند.

راهپیمایی بازنشستگان در خیابان های شوش – یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹

تجمعات سراسری بازنشستگی هفتگی برگزار میشود. و اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند این تجمعات ادامه خواهد داشت. تجمع بعدی بازنشستگان در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

Share: