در پی اطلاعیه ای که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران صادر کرده بود امروز اعضای این تشکلها در چندین شهر ایران تجمع کردند.

آنان در بیانیه پایانی تجمع خود آورده اند:  دولتمردان باغیرت نميبینید تورم نزدیک ۵۰ درصد را؟ آیا ميتوانید محاسبه نمایید میزان افزایش قیمت برنج و سایر اقلام ضروری خانوار چند درصد است؟ چرا قانوني که مجلس انقلابي تصویب کرده و شورای نگهبان قانون اساسي آن را تایید نموده و هیئت امنای دانشگاهها برآن مهر تایید زده در اجرا باید دچار مشكلات عجیب و غریب سازمان برنامه و بودجه گردد؟ این کاهش حقوق همكاران غیربالیني وزارت بهداشت یک خلاف آشكار و نقض غرض است. گناه اساتید دانشگاهها چیست که دولت در فروش اموالش ناتوان است؟

اگر ترمیم حقوق در قالب همسانسازی به عنوان یک حق مسلم و قانوني، بیش از این معطل بماند، در قدم دوم مجبور به اعتراضات عملي دیگر خواهیم بود و مسئولیت آن با ما و همكاران نخواهد بود که بار اول بعد از انقلاب است که برای معیشت تجمع نمودهایم .