کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در اعتراض به کارهای روزمزد و بدون قرارداد در برابر این کارخانه تجمع کردند. کارگران می‌گویند، شرکت هفت تپه باید با بستن قراردادهای قانونی و ثابت، امنیت شغلی ما را تامین کند. این کارگران هر ساله در زمان فصل برداشت و نی‌بری و کارهای غیرنیشکری به صورت روزمزد به ‌کار گرفته می‌شوند. آنها می‌گویند کارفرما و شرکت هفت تپه با بکارگیری کارگران روزمزد، دستشان برای اخراج و پرداخت حقوق‌های ناچیز باز است.

کارگران فصلی نیشکر هفت تپه از روز شنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۰، در اعتراض به خودداری شرکت از بستن قرارداد کاری دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. آنها همچنان در اعتراض به‌سر می‌برند. در پی اعتصاب کارگران، کار بهره‌برداری شرکت متوقف شده است.

معترضان با سردادن شعار، «قرارداد، قرارداد»، خواهان بستن قرارداد کار قانونی با این شرکت شدند.

کارگران می‌گویند تا رسیدن به خواسته‌هایمان به اعتراض ادامه خواهیم داد.

خواست کارگران فصلی نیشکر هفت تپه؛ قرارداد کار

به گفته کارگران معترض کارهای بدون قرارداد، دست کارفرمایان را برای اخراج و پرداخت حقوق‌های ناچیز باز می‌گذارد.

علت اعتصاب کارگران فصلی هفت تپه، روش استخدام و پارتی بازی عنوان کرده است. این شرکت تاکنون از استخدام کارگرانی که از سال ۹۵ و ۹۶ به‌صورت فصلی در این شرکت مشغول به کار هستند. خودداری کرده است.

در اعتراضات کارگران هفت تپه طی سال جاری، کارگران غیرنیشکری، دفع آفات و کارگران فصلی بارها همراه با آنان دست به اعتراض زده‌اند. این کارگران به‌دلیل نداشتن قرارداد کار و انجام کار روزمزد، همواره در معرض اخراج‌های غیرقانونی و خودسرانه از سوی کارفرمایان بوده‌اند.

کارگران می‌گویند با این ناامنی شغلی و حقوق‌های ناچیز نمی‌توانیم حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌هایمان را تامین کنیم. آنها می‌گویند بی‌پولی و گرسنگی ما را وادار می‌کند به خواسته‌های غیرقانونی کارفرمایان و کار روزمزد با حقوق پایین تن بدهیم. قوانین کار و بیمه شامل این کارگران نمی‌شود.