کارگران و پرسنل سد دز در اعتراض به استخدام رسمی نیروهای غیر بومی تجمع کردند. معترضان با بستن مسیر ورود و خروج این سد از حرکت خودروها در این مسیر جلوگیری کردند. خودداری مدیریت سد و نیروگاه دز از استخدام آنها، حاکی از تبعیض و نابرابری و ظلمی است که در حق مردم این منطقه روا می‌شود. این کارگران و پرسنل بارها برای استخدام رسمی و امنیت شغلی دست به اعتراض زده‌اند. اما تاکنون اعتراضات آنها بی‌نتیجه مانده است.

روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، کارگران و پرسنل سد دز اندیمشک در اعتراض به استخدام نیروهای غیر بومی از سوی این شرکت دست به اعتراض زدند.

معترضان با بستن مسیر ورود و خروج سد از حرکت خودروها جلوگیری کردند.

یکی از معترضان در رابطه با علت اعتراض می‌گوید: «اعتصاب پرسنل سد دز، در پی استخدام رسمی ۱۵ نفر از نیروهای غیر بومی اندیمشک است. در صورتی‌که تمامی جوانان این منطقه بیکار هستند.»

گسترش بیکاری جوانان بومی در استان خوزستان در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی بر روی زمین‌های اهالی این مناطق بنا شده است. بسیاری از این زمین‌ها با وعده استخدام جوانان بومی تصرف شده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در استان خوزستان سال‌ها است با به کارگیری سیاست تبعیض و در اولویت قراردادن استخدام نیروهای غیربومی نسبت به جوانان بومی در این استان، سبب افزایش آمار بیکاری مردم منطقه و فراگیر شدن فقر در میان آنها شده‌ است. به گونه‌ای که مردم این استان بارها به این مساله اعتراض کرده‌‌اند، اما این مشکل همچنان ادامه دارد.