تجمع و راهپیمایی اعتراضی در نوزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه در شهر شوش نمودند

«حامی مفسد هستند، از اینترنت می‌ترسند»؛ نوزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با تجمع در برابر فرمانداری و راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌ها و بازار شوش ادامه یافت

روز جمعه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، اعتصاب کارگران هفت تپه نوزدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. بنابه خواسته کارگران و اعلام آن به نمایندگان خود در تجمع اعتراضی روز گذشته (جمعه)، ادامه اعتصاب و تجمع به خارج از شرکت و شهر شوش کشیده شد.

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه، ابتدا با تجمع در برابر فرمانداری شوش شروع شد. در این تجمع ابراهیم عباسی‌منجزی، یکی از نمایندگان کارگران به سخنرانی پرداخت. پس از آن کارگران اقدام به راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌ها و بازار شهر شوش نمودند.

کارگران در خیابان‌های شوش شعار می‌دادند: «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر». «حامی مفسد هستند، از اینترنت می‌ترسند». «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» «خوزستان بیچاره، مسئول خوب نداره». «مظاهرات سلیمه» (تظاهرات مسالمت‌آمیز است).

طی ۱۸ روز گذشته که از اعتصاب کارگران هفت تپه می‌گذرد، تاکنون پاسخی به مطالبات آنها داده نشده است. کارگران ادامه اعتصاب در داخل شرکت را بی‌نتیجه دانسته و برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولین تصمیم به اعتراض در داخل شهر گرفتند.

همچنین کارگران بخش دفع آفات شرکت هفت تپه نیز ۳۶ روز است که در اعتراض و اعتصاب بسر می‌برند.

این کارگران که بیش از یک ماه پیش قرارداد آنها از طرف مدیران شرکت پایان یافته اعلام شده بود، معترض هستند. آنان خواستار انعقاد مجدد قرارداد و شروع بکار در محل کارشان می‌باشند.

همچنان که پیش از این نمایندگان کارگران هفت تپه اعلام کرده بودند، هدف از تجمع اعتراضی در خارج از شرکت حمایت مردم از آنها است. بهمین دلیل در نوزدهمین روز اعتصاب، وارد خیابان‌ها و بازار شهر شوش شده تا علاوه بر رساتر کردن صدای اعتراض خود، حمایت مردم شوش را نیز با خود داشته باشند.

هم اکنون کارگران نیشکر هفت تپه با چندین ماه حقوق عقب افتاده، اخراج برخی از همکاران و بخشی از کارگران دفع آفات و غیرنیشکری، در وضعیت معیشتی سختی بسر می‌برند.

با این وجود، راه کاری جز ادامه اعتصاب و اعتراض ندارند. آنان تجربه بارها اعتراض و اعتصاب را طی ۵ سال گذشته داشتنه‌اند و می‌دانند تنها راه رسیدن به همین حداقل حقوق اتحاد و اعتراض است.

Share: