کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی زیر مجموعه دانشگاه تبریز در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. خواسته اصلی معترضان تبدیل وضعیت از حالت شرکتی به استخدام رسمی از سوی وزارت بهداشت و درمان عنوان شده است. آنها خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه شدند. این نیروها تاکنون بارها در برابر فرمانداری تجمع کرده‌اند؛ اما هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی زیر مجموعه دانشگاه تبریز در برابر فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی، زیر مجموعه دانشگاه تبریز به وضعیت نامشخص شغلی و تهدید اخراج و حقوق و مزایای ناچیز اعتراض دارند. اصلی‌ترین خواسته آنها حذف شرکت‌‌های پیمانکاری واسطه است. معترضان می‌گویند که وزارت بهداشت با بستن قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مسئولیت پرداخت حقوق را از خود سلب کرده است. به گفته آنها این قراردادهای ناپایدار و موقتی دست پیمانکاران را برای اخراج پرستاران باز می‌کند.

این پرستاران برای چندمین بار است که در برابر فرمانداری و استانداری دست به اعتراض می‌زنند

تهدید به اخراج کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی دانشگاه تبریز از سوی پیمانکاران در صورت اعتراض صنفی

این کادر درمان که بیشتر آنها را زنان پرستار تشکیل می‌دهند، می‌گویند که بیش از ۲ سال است که در سخت‌ترین شرایط کرونا به پرستاری از بیماران اشتغال داریم. در این دوران از خواب و خوراک افتاده‌ایم و طی این دو سال با وجود حضور بدون تعطیلی در مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی، همواره در نگرانی از اخراج و بیکاری قرار داریم. اما اکنون که وضعیت تا حدی فروکش کرده است، پیمانکاران یا همین حقوق ناچیز را با دیرکرد زیاد به ما پرداخت می‌کنند. یا با کمترین اعتراض صنفی ما را اخراج می‌کنند. به گفته پرستاران معترض وزارت بهداشت نیز حاضر به پذیرش مسئولیت در رابطه با وضعیت آنها نیست.

تاکنون وزارت بهداشت و بیمارستان‌های زیر مجموعه آن به اسم تعدیل بسیاری از آنها اخراج کرده است.