تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز و مقابله با توطئه کارفرما و مدیران فاسد شرکت

گزارش حاضر، توسط یکی از کارگران شریف و آزاده، از تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل عوامل وابسته به کارفرما، تهیه شده‌است.

به دنبال فراخوانی که سه‌شنبه شب ۷ بهمن ۹۹، از سوی عوامل وابسته به کارفرما منتشر میشود، صبح روز چهارشنبه ۸ بهمن، تعدادی از نیروهای طرفدار مدیران خلع شده، با بنر حمایت از یوسفی و شعار «مرگ بر فتنه گر» مقابل تالار روابط عمومی تجمع میکنند.

ماجرا از این قرار است که مدیران شرکت شفق و روابط عمومی شرکت، پس از بیرون کردن مدیران فاسد، برای سیصد نفر از پرسنل که اخیراً از سوی شرکت شفق و به طور مشکوک استخدام شده اند، با محتوای حمایت از مدیران اخراجی پیامک میفرستد و آنان را برای تجمع دعوت میکند! اما با آغاز این تجمع فرمایشی که تعدادی از سرپرست ها هم مبلغ آن بودند، معلوم میشود مهم ترین هدف از این تجمع، برگرداندن یوسفی و همدستانش به شرکت نیست، بلکه هدف اساسی، مقابله با حرکت اعتراضی کارگران مستقل و باغیرت شرکت بوده است. توطئه ای که البته با هوشیاری و حضور به موقع جمعیت بزرگتری از کارگران آگاه، خنثی شد.

سوء استفاده از نیروهای استخدامی جدید برای ایجاد تفرقه میان کارگران

عوامل کارفرمایی و امنیتی، برای ایجاد تفرقه میان کارگران، از نیروهای تازه استخدامی سو استفاده میکنند. در پیامک فراخوان، به این نیروها وعده داده شد که اگر برای حمایت از نادر یوسفی تجمع کنید، وضعیت تان از قراردادی با شرکت شفق، به قرارداد با گروه ملی تبدیل خواهد شد. این بار دوم است که عوامل مدیریتی شرکت که وابسته به ادارات فاسد دولتی و نظامی هستند، مانند ماجرای انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار، برای تضعیف حقوق کارگران توطئه چینی میکنند.

برای این تجمع، حتی پای نیروی انتظامی را هم به شرکت باز میکنند تا امنیت حامیان فساد و مافیا نیز تامین شود. به نظر میرسد، نیروهای تازه استخدامی، به دلیل وضعیت ناامن شغلی، گروگان گرفته شده‌اند تا در مواقع حساس و برای بیان مواضع مافیا و کارفرما از آنها رونمایی شود. اما این بار هم، با همت کارگران شریف، این برنامه ضدکارگری با سر به زمین خورد.

تجمع کارگران گروه ملی فولاد و جمع کردن بساط کارفرما

 و کارگران مستقل، در پی فراخوان دیشب مدیران شرکت، امروز در همان محوطه، تجمع گسترده‌تری انجام میدهند و فضای متشنج و تفرقه انداز را به مکالمه و گفتگو تغییرشکل میدهند! بدین ترتیب که نماینده هایی از هر دو جناحِ تجمع، به نوبت، صحبت هایشان را در میان تمام کارگران در میدان روبروی تالار بیان میکنند.

در حقیقت، پرسنل شریف گروه ملی، با در نظر گرفتنِ منافع مشترک کاری، صدای دروغین نیروهای حامی یوسفی را خاموش کردند و تریبون آزاد را به وجود آوردند. در میان ارائه دیدگاه ها، اسناد تازه‌ای از تخلفات درون شرکت رو میشود که به پول های در گردشی مربوط است که به چرخه کار نیامده‌است. همچنین طیف مستقل کارگران، با تایید اخراج مدیران فاسد، انتقادات صریح خود را درباره نحوه مدیریت ناکارآمد بیان میکنند و تمام کارگران را به جای حمایت از یوسفی و مدیریت، به «حمایت از تولید و بقای کارخانه زیر نظر کارگران» ترغیب میکنند. این اتفاقات، در نهایت، به اتحاد بیشتر صفوف کارگران تبدیل شد به طوری که، شمار کثیری از آن گروه که حامی یوسفی شده بودند، اظهار پشیمانی و ناآگاهی نموده و با علنی شدن فسادها و تخلفات مدیریت، منافع تمام پرسنل را در یک جناح دیدند.

Share: