تحریم انتخابات فرمایشی

 تا آنجائیکه به نفس انتخابات و برگزیدن فرد یا افرادی منتخب از سوی مردم یک اجتماع ، برای در نظر گرفتن جایگاه هائی مشخص و محدود که در جهت پیشبرد بهتر اهداف آنها در نظر گرفته شده است ، مربوط میشود . این امر می تواند  واقعیت سیر تکامل فکری و اجتماعی انسانها ، از زمانهای بسیار گذشته تا به حال را ترسیم کرده باشد . که البته هنوز هم خالی از اشکال نبوده و نیست  ولی پیوسته سعی در رفع نقائص خود دارد . و اما نکته ای که در این بین مطرح می شود نقش میان تهی و بیهوده ایست که در قالب انتخابات ، سر دمداران رژیم اسلامی را وا میدارد هر از چند گاهی برای کسب جایگاه های بین المللی و فریب افکار عمومی به آن  پرداخته و شاید هم در بعضی موارد  توانسته با حمایتهای ویژه ی دولتهای سرمایه داری سر پوشهایی  موقتی بر جنایات متعدد خود گذاشته و مشروعیتی نسبی ای بدست آورد . اما این مسله در داخل کشور رنگ و   شکل دیگری به خود می گیرد ، چرا که بعد از گذشت چهل ویک سال از بقای ننگین  رژیم ارتجاعی  تقریبا تمامی ترفند ها و اشکال متفاوت آن برای مردم به ستوه آمده از رنج و محنت شناخته شده  و بتدریج کمر بر حذف کل نظام بسته اند  . آنان در طول این روزگار ان سیاه دریافته اند ، که رژیم فاسد مذهبی با انواع و اقسام طرق مختلف از اجبار سربازان وظیفه ، کارمندان رسمی دولت و دانشجویان  گرفته تا تطمیع مردم تا گردن فرو رفته در مصیبت و گرفتاری روستاها را ، فقط برای حضور فیزیکی شان در پای صندوق های رأی گیری و بزرگ نشان دادن میزان محبوبیت نداشته ی  خود در نزد مجامع بین المللی خواهانند . و رأی و انتخاب آنها کوچکترین تأثیری در آینده ی سیاسی واجتماعی آنها نخواهد گذاشت  چرا که در رژیمی آکنده از پلشتی ها  انتظار ی به جز این بیهوده خواهد بود و لذا در این مرحله اکثریت اقشار رنج دیده ، کارگری  ،فرهنگی ، هنری ، روزنامه نگاران  ، محیط زیستی ، فعالان مدنی و اجتماعی با همتی بلند این خواسته ی همیشگی رژیم از توده ها ی  خلق را به یأس و نا امیدی تبدیل خواهند کرد و در جبران زمان از دست رفته ، نه بزرگی به رژیم خواهند گفت تا حداقل درمشروعیتی کاذب ، تصمیم گیریهای مخرب و نا بجا ، تداوم  بقای رژیم ارتجاعی مذهبی وابسته به سرمایه داری که ضایع کردن تمامی مظاهر حقوق انسانی در ایران هدف غایت آن است  سهمی نداشته باشند . باشد به امید پیروزی تمامی خلق های ستمکش جهان از بند استثمار .

سپاس فراوان 

علی خیری

Share: