03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تحصن و ‌اعتصاب راننده های قراردادی شیفت صبح سامانه یک اتوبوسرانی به خاطر واریز کردن یک دوم‌حقوق نسبت به ماهای پیش

دوشنبه، ۳۰ مرداد:

راننده ها در محوطه توقفگاه تحصن کرده و نسبت به حقوقی که خیلی کم نسبت به ماهای پبش واریز شده اعتراض کردند و خواهان واریزی تمام و کمال حقوق خود مثل ماهای قبل میباشند.

چاره کارگران وحدت و تشکیلات.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

فوری: خبر تکمیلی رسیده از همکاران در خصوص تحصن و اعتصاب رانندگان قراردادی:

آقای مهدی امین زاده معاون بهره برداری سامانه یک با نیرنگ و وعده های دروغ به این عزیزان به تحصن آنها پایان داد. خاطر نشان میشویم که معاون بهره برداری سامانه یک شرکت واحد هیچ گونه اختیاری در خصوص بازگرداندن مبالغ کسر شده از سوی شرکت های هادیان و حامیان شهر را ندارد.

* لازم به تاکید است که رانندگان اعتصابی متذکر شدند که در صورت واریز نشدن تمام و‌کمال حقوق آنها، به اعتراضات و‌ اعتصابات‌خود در روزهای آتی ادامه خواهند داد. 

سپاس از همکاران گرامی