تخریب پارک ملی کرخه، زیستگاه گوزن زرد درحال انقراض

بخش های از جنگل های کرخه در شوش با هدف ساخت سیل بند تخریب شد.

منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش کرخه با حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت، در حاشیه رودخانه کرخه در غرب خوزستان قرار گرفته که زیستگاه اصلی گوزن زرد از گونه‌های در خطر انقراض است.

Share: