“تفاوت تاثیرِ مذهب و علم”

«يکی از دستاوردهای عظيم علم مقابله با باورهای غلطِ مذهبی است.»

تئوری های علمی، بايد به بخشی از آگاهی روزمره توده های مردم تبديل شوند. اما از آنجا که اين تئوری های علمی، باورهای مذهبی را متزلزل میکنند، طبقات حاکمه سدهای محکمی درمقابل تبديل اين تئوری ها به آگاهی و دانش مشترک عمومِ مردم ايجاد میکنند.

به تجربه ثابت شده که وقتی جوامع بشری در نتيجه مصيبتهای اجتماعی آشفته و درهم شکسته میشوند، و مردم برای مرهم گذاشتن بر دردهای خود بيش از پيش به مذهب روی می آورند تبديل به ملتی خموده و تسليم میشوند.

درست مانند تسليم شدنِ يک معتاد در مقابل مرهم ترياک که موقتی است و انسان را روی تسمه نقاله مرگ می اندازد. بالعکس، علم و آگاهی علمی مردم را به منشاء اين دردها و بلايا آشنا ميکند. شناخت از سرچشمه دردها به انسان جرات و اميد حرکت برای به بند کشيدن و مهار آنها می دهد.

علم و آگاهی علمی ، ذهن انسانها را تيز و فعال ميکند. بالعکس، دين آنان را خنگ و خرفت ميکند. به همين جهت طبقات حاکمه از تمام امکانات خود استفاده ميکنند تا هرچه بيشتر “مذهب” و هر چه کمتر “علم” در ميان مردم رسوخ يابد

.@adabiyate_Radical

Share: