چند روزی است، از زنان یگان ویژه به صورت جدید رونمایی شده است. ورود زنان یگان ویژه بدون چادر و با لباس نظامی جدید باعث تمسخر مردم شده است. کسانی که قرار بود به زور چادر سر زنان کشور کنند، برای حفظ نظام، خود نیز مجبور به برداشتن چادرشان شده‌اند. یک کاربر در این رابطه نوشته بود: «اینجا دیگر حجاب برای گرفتن مردم محدودیت محسوب می‌شود.»

یک کاربر دیگر در تمسخر زنان یگان ویژه نوشته بود: «اگر دختران ایرانی با همین لباس بیرون بیایند توسط گشت ارشاد دستگیر می‌شوند.» رونمایی از زنان یگان ویژه این واقعیت را برجسته می‌کند که سران حکومت دغدغه حجاب ندارند، بلکه با این حربه اصلی‌ترین سرمایه یک ملت که آزادی آنها است را به سرقت برده بودند. سرکوب زنان و جوانان کشور تحت عنوان حجاب، تنها برای تحت سلطه نگه داشتن آنها است تا مطالبات اصلی‌شان که آزادی و حق حاکمیت مردم است را عنوان نکنند.