تهدید و فشار مدیریت و حراست بر کارگران معترض شرکت واحد

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پس از اعتراضات ماه‌های گذشته رانندگان و کارگران نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق، بجای رسیدگی به خواسته بحق کارگران و پرداخت سر وقت حقوق، رانندگان و کارگران معترض را با تغییر جغرافیایی محل کارشان و تغییر شیفت کاری‌شان همچنین احضارشان به حراست تحت فشار قرار می‌دهند تا در اعتراضات آتی شرکت نکنند.

همکار زحمت‌کش بهروز عبرتی که محل کارش در میدان جمهوری بود در همین راستا محل کارش به میدان بهارستان تغییر یافته و پس از حدود چهار سال شیفت ثابت صبح شیفت کارش عصر شده همچنین از طرف حراست احضار و تهدید شده است. اما این همکار به حراست گفته اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق حق‌مان بوده است و اگر میخواهید اعتراضی نباشد حق کارگران را پرداخت کنید.

سندیکا تهدید و فشار بر رانندگان و کارگران شرکت واحد را که به دلیل شرکت در اعتراضات صورت می‌گیرد قویا محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد مدیریت مسئول عواقب ناشی از این سوءرفتارها در مورد کارگران خواهد بود.

Share: