نگرانی خامنه ای از گسترش اعتراضات سراسری کارگران و اقشار به ‌‌جان آمده و برملا شدن بیشتر پایه‌های لرزان حکومتش

در روزهایی قرار داریم که برخی از شهرهای کشور صحنه برگزاری اعتراضات سراسری است و مردم بر علیه گرانی شعار می‌دهند. اصلی‌ترین شعارهای مردمی «مرگ بر رئیسی و خامنه ای» است. در چنین شرایطی است که ارکان نظام به لرزه افتاده و برای جلوگیری به هر ترفند و جنایتی متوسل می‌شود. در این میان خامنه ای که عمق پوسیدگی نظامش را دریافته، در لفافه فرمان به سرکوبی اعتراضات مردم می‌دهد.

خامنه ای روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، نشستی با جمعی از افراد که آنها را کارگر می‌خواند برگزار کرد. سخنان مقدماتی او در مورد کیفیت خودروهای داخلی بود که موضوعی است که به سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه ربط پیدا می‌کند.

حرف اصلی خامنه ای با کارگران چه بود؟

خامنه ای در سخنان خود به صراحت روی خواسته‌ها و مطالبات کارگری خط بطلان کشید. در ادامه هم از دستگاه سرکوبش خواست که به حرکت‌های اعتراضی کارگران میدان ندهند و آن را شدیدا سرکوب نمایند. خامنه ای با اشاره به اعتراضات در اوایل انقلاب و در زمان خمینی گفت:

«از روزهای اول انقلاب، از روزهای هجدهم بهمن … تحریکات کارگری شروع شد…من از نزدیک دیدم چه‌کار می‌کنند. سخنرانی‌ها، تحریکات، راه‌پیمایی راه انداختند به طرف بیت امام، این تحریکات کارگری تا امروز هم وجود دارد. قصدشان  از این تحریکات این بوده که طبقه‌ کارگر و جامعه‌ کارگری را تابلو و نشانه‌ اعتراضات مردمی قرار بدهند».

خـامنه ای برای سرکوب کارگران شبیه‌سازی می‌کند

این سخنان خامنه ای و شبیه‌سازی حرکت‌های کارگری کنونی با آنچه در روزهای اول انقلاب رخ داده است، بی‌دلیل نیست. وی در این شبیه‌سازی، آن حرکات کارگری اول انقلاب را منتسب به گروه‌های سیاسی آن زمان می‌داند. گروه‌هایی که به نظر او، با سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌های خود قصد سنگ‌اندازی جلوی انقلاب را داشتند. لذا باید که سرکوب می‌شدند. یعنی همان کاری که خمینی کرد.

خاـمنه ای به این موضوع کاری نداشت که خواسته کارگران امروز، گرفتن حقوق‌های عقب افتاده، کمبود حقوق و شدت گرانی و تورم است. او به این موضوع کاری نداشت که ۹۵ درصد کارگران امروز کشور، بدلیل کار قراردادی، امنیت شغلی ندارند. اما با این مشابه سازی، زمینه را برای سرکوب کارگران فراهم می‌کند. برای نیروهای سرکوب تحت امرش نیز توجیه آماده کرد تا هر اعتراض کارگری را سرکوب نمایند.