در یک ویدئوی تحسین برانگیز جوانان با شجاعت به ون نیروی انتظامی که در حال انتقال دختران معترض بازداشت شده به زندان بود حمله کرده و پس از کتک زدن ماموران دختران بازداشت شده که دستهایشان بسته است را آزاد می‌کنند.