توضیحات

انتشار اخبار،مقالات و بیانیه ها در سایت آینە روز ،الزاماً بمعنای تائید  آنها نیست ،  بسیاری از  اخبا ر، گزارشات و مقالات صرفاً جهت اطلاع رسانی  و روشنگری بروز دادە می شوند.