جان باختن کارگر شرکت سیمان کارون

روز شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، مهندس حسن اسکندی، کارگر شرکت سیمان کارون بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

حسن اسکندری از کارگران روزمزد واحد برق شرکت سیمان کارون بود. وی در پست ۱۳۲ اصلی برق این شرکت فعالیت می‌کرد که دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست داد.

همکاران واحد بهداری تلاش فراوانی برای احیا جان این کارگر شرکت سیمان کارون انجام دادند. اما متاسفانه در مسیر اعزام به مسجدسلیمان جان باخت.

بنابه گفته شواهد و مستندات، برق کارخانه قطع بوده و پست اصلی برق در مدار نبوده است. اما این که چطور در یک لحظه پست ۱۳۲ برق در مدار قرار می‌گیرد مشخص نیست. مهندس حسن اسکندری در زمان وصل ناگهانی برق در تماس با دژنکتور بوده که دچار برق‌گرفتگی می‌شود.

به گفته منابع کارگری در سیمان کارون، قطع مستمر برق از طرف وزارت نیرو زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. این موضوع بخصوص در خوزستان هزینه‌های فراوان مالی و جانی بر جای گذاشته است.

کارگران سیمان کارون می‌گویند: «آقای وزیر نیرو پاسخگوی جان از دست رفته این عزیز باشید. بساط زرنگی‌هایتان را اطراف کارگران ساده و مهربان پهن نکنید، انصاف نیست. کاش کارگران که انتخاب کرده‌اند خوب باشند را پشیمان نکنید… دنیای‌مان به اندازه کافی آدم زرنگ دارد.»

آنها ادامه می‌دهند: «دست از سر این نسل اصیل رو به انقراض بردارید! باور کنید حتی کوچک‌ترین ضربه به این جور آدم‌ها تاوان دارد. خدا بدجور پشت کارگران ساده ایستاده است. حواستان باشد، مبادا خدا را، کارگر را عصبانی کنید.»

Share: