01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

جعفر عظیم زاده به نرگس محمدی برای جایزه صلح نوبل

اهدای جایزه صلح نوبل را به شما و همه زنانی که مقاوم و استوار برای آزادی و برابری ایستادند صمیمانه تبریک می‌گویم.

یاد میکنم از مهسا امینی که رمز خیزش “زن زندگی آزادی” شد و یاد میکنم از نیکا، سارینا، آیلار حقی ها و همه ی جوانان، نوجوانان و مردان و زنانی که در راه آزادی و برابری ددمنشانه به خون کشیده شدند.

شما در مبارزه علیه حجاب اجباری، آزادی بیان، پایان دادن به سرکوب و زندان و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان، همیشه بی تخفیف و استوار ایستاده اید.

امید وافر دارم که در مبارزات سخت و طاقت فرسایی که تا به امروز به پیش برده اید همچنان ثابت قدم، استوار و بی تخفیف خواهید بود و با توجه به سیاست‌های دول غربی و قدرتهای جهانی برای جریان سازی با هدف پیشبرد تحولات مهندسی شده از بالای سر مردم ایران، رهیافت تان را برای پیروزی و گذر از شرایط ضد انسانی حاکم بر کشور، در اتکا و نگاه به مردم به پا خاسته ایران و جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه قرار بدهید.

جعفر عظیم زاده ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲