جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

روشن است که منظور حافظ از ملت  و افسانه  آن معنایی نبوده که ما امروزه بدان ها میدهیم  کشتن دو جوان کرد به دست چاقوکشان و پان ترکیست های طرفداران رژیم جمهوری اسلامی این تداعی را موجب می شود که نظام سرمایه داری حاکم در ایران در آخرین تلاش هایش برای نجات از سقوط  در پی دامن زدن به اختلافات قومی و نفاق افکنی میان کُرد وتُرک است. هر زمان و هرجا که بحران نظام سرمایه داری گسترده می شود آنجا و آن زمان گرایش های راست فاشیستی دُم بلند می کند و متاسفانه براثر نبود تشکلات آگاه و معتبر در میان مردم، عده ای را به دنبال خود می کشاند.

می گویند نفاق انداز و حکومت کن از گفته های وینستون چرچیل سیاستمدار نژاد پرست انگلیس است که از جمعبندی عملکرد امپراطوری بریتانیا توسط  رهبران کلونیالیست ها بر خاسته است.  نیمی از جمعیت قاره آفریقا را شکارکردند، دست بسته به کشتی نشاندند و بعنوان برده در آمریکا فروختند، مردم بومی را در استرالیا، آمریکا وکانادا  قتل عام کردند جنگ های قومی ومذهبی را دامن زدند تا نظام سرمایه داری جهانی را ابدیت بخشند. رژیم جمهوری اسلامی دنبالچه ای از همین نظام جهانی است که در این چهار دهه در امتداد وادامه نظام قبلی نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست هم نعل به نعل دنباله رو هما ن روش نفاق انداز و حکومت کن بوده است. حادثه نقده را تنها می توان در این متن توضیح داد.

امروز رژیم سرمایه داری حاکم ایران فرو مانده و درمانده است؛  دارودسته حاکم، انحصار طلبی را با انتصاب رئیسی که ازهمان آغاز داشت به حد اکثر رسانده است.  خودی وناخودی، شیعه وسنی، دیندار وبی دین  ژن خوب وبد و ده ها سیاست های دیگر نفاق افکنانه از ماهیت نظامش بر می خیزد که امروز با شدتی بیشتر دنبال می شود. اقتصاد نئولیبرالیستی چهل ساله آمریکایی در رژیم جمهوری اسلامی به معجونی تبدیل شده است که امروز هشتاد میلیون مردم این سر زمین در فقر وفلاکت بسر می برند و شیرازه زندگی با گسترش فقر وبیکاری و عدم توانایی نظام در مبارزه با ویروس کرونا از هم پاشیده است وسیاست نفاق انداز وحکومت کن با مشت آهنین پاسدرانش دامن انداخته است. در خوزستان تلاش می کنند میان عرب و فارس اختلاف اندازند، در بلوجستان شیعه وسنی را به جان هم می اندازند ودر نقده ناسیونالیسم تنگ نظرانه کُرد و تُرک را دامن می زنند.

در چنین اوضاعی است که آلترناتیو کارگری بعنوان تنها نیروی اجتماعی نجات دهنده می تواند در مقابل نظام موجود بایستد، بجای نفاق و آشوبگری وحدت و همبستگی را تقویت کند. طبقه کارگر ایران و نیروهای آگاه اجتماعی  به درستی و با توانایی به میدان آمده و آلترناتیو خود را برای بیرون آمدن از بحران ساختاری کنونی پیش نهاده اند. ایران سرزمین ملل مختلف با تاریخی طولانی است. مردمانش قرن ها در کنار هم زندگی کرده اند از زبان و فرهنگ و عادات خود برخوردار بوده اند ومشترکاً در برابر تجاوزات نیروهای خارجی مقاومت کرده اند، تنها حاکمان بوده اند که برای ادامه سلطه خود دست به نفاق افکنی تحت عنوان تُرک  وفارس وعرب وکُرد زده اند. امروز برای جلوگیری از ایجاد تشکیلات سراسری کارگران و دیگر گرایش های وحدت طلبانه بدور از نژاد، ملیت، جنسیت  دامنه سیاست انحصار طلبی و نفاق اندازی  را گسترده تر کرده اند.

آلترناتیو کارگری در ایران امروز با حرکت از این واقعیت  روی خط مشی سیاسی طبقاتی پافشاری دارد و برای ایجاد وسیعترین اتحاد میان کلیه نیروهای ستمدیده و استثمار شده در براندازی نظام سلطه گر انحصارگر  حاکم مبارزه می کند. برای تحقق این وظیفه تاریخی همچنان بر اصل حق تعیین ملل در تعیین سرنوشت خود که از ماهیت  وجهانبینی پرولتاریایی نشات می گیرد پافشاری دارد. حزب رنجبران ایران  حادثه نقده را که  توسط نیروهای ارتجاعی و شبه فاشیست خلق شده است ، فرآورده حکومت اسلامی می داند وآنرا محکوم می کند. حزب رنجبران ایران در غم بازماندگان  جوانان کُرد محمد علیزاده وفردین ابراهیمی خود را صمیمانه شریک میداند.

سرنگون باد نظام ستمگر واستثمارگر سرمایه داری اسلامی

پیروز باد آلترناتیو کارگری در راه بسیج و متشکل کردن  وسیعترین نیروهای ستمدیدگان واستثمار شوندگان. 

سوسیالیسم تنها راه نجات است

حزب رنجبران ایران بیستم مرداد 1400

Share: