جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

روشن است که منظور حافظ از ملت  و افسانه  آن معنایی نبوده که ما امروزه بدان ها میدهیم  کشتن دو جوان کرد به دست چاقوکشان و پان ترکیست های طرفداران … ادامه خواندن جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!