جوانان یزد با سنگ باران و زدن نارنجک صوتی به خودروی یگان ویژه آنها را مجبور به فرار کردند. این روزها، دیگر کسی از یگان ویژه ترسی ندارد!

جوانان یزد در تظاهرات شبانه خود با نیروهای یگان ویژه درگیر شده و با زدن سنگ و نارنجک صوتی آنها را مجبور به فرار کردند. با شروع تظاهرات شبانه مردم یزد، نیرو‌های یگان ویژه به منظور سرکوب آنها وارد خیابان شدند، اما جوانان یزد با پرتاب سنگ و زدن ترقه آنها را مجبور به فرار کردند. این فرار با فریادهای شادی جوانان همراه بود. مردم و جوانان معترض در یزد در یک ماه گذشته چندین تظاهرات خیابانی داشته و با نیروهای یگان ويژه درگیر شدند.