حضور دانشجویان پزشکی از کشورهای مختلف در مراسم دانشگاه تهران شنبه

دانشجویان پزشکی کشورهای هند، پاکستان، کشمیر، لبنان و نیجریه در مراسم دانشگاه تهران شرکت کردند. 

در حالی که دانشجویان زیادی بدلیل اعتراض به سیاستهای سود محور و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در زندانها تحت شکنجه و گذراندن محکومیتهای سنگین هستند، این حکومت منفور با پرداخت هزینه های هنگفت و تربیت طلاب، دانشجویان و نیروهای تحت فرمان، سعی در حفظ و پیشبرد سیاستهای ضد انسانی خود و استفاده از این نیروهای تربیت شده در مواقع مورد نیاز دارد. 

از اینرو میبایست وسیعا به سیاستهای سازماندهی شده، هدفمند و نمایشی در دانشگاهها اعتراض کرد و با تعطیل کردن کلاسهای درس اولین گام را بسوی اعتصابات سراسری، برای احقاق تمام حقوق به حق خود برداشت.

Share: