حقوق شاغلان تقریباً در همه جای دنیا کاهش یافته است

به دلیل شیوع ویروس کرونا ، حقوق و دستمزد در دو سوم کشورهای جهان کاهش یافته و یا رشد آنها با سرعت کمتری نسبت به قبل صورت گرفته است.

این مطلب در گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) اعلام شده است.

بحران فعلی به ویژه بر درآمد زنان و کارگران کم درآمد تأثیر زیادی گذاشته است. در گزارش سازمان بین المللی کار آمده است: افزایش نابرابری خطر آنرا به همراه دارد که فقر در سراسر جهان گسترش یابد. این بحران در کشورهایی که اقدامات موثری برای حفظ اشتغال انجام شده به صورت کاهش دستمزدها و نه اخراج گسترده کارگران و کارمندان  بروز کرده است.

بدون یارانه ، متوسط درآمد مردم تقریباً 6.5 درصد کاهش می یافت. به گفته کارشناسان ، کمک های دولت 40 درصد این مبلغ را جبران می کند.

روسیه در ژوئن سال جاری  از پیروزی بر فقر شدید خبر داد. طبق اهداف توسعه پایدار ، سطح فقر تا سال 2024 باید حداقل دو برابر کاهش یابد.

  اسپوتنیک

Share: