حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

ناصرچمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: 

* دیگر نمی توان گفت که افزایش حقوق خنثی شده است بلکه باید بگوییم دستمزد کارگران نابود شده است. 

* زمانی که در یک جامعه خط فقر تعیین می شود، اما جامعه کارگری با حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان فعالیت می کند، حتی اگر عیدی و سنوات دریافت کند، باز هم حقوق او به حدود ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر نمی رسد.

* یعنی حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد.

* با توجه به اینکه درجامعه کارگری امنیت شغلی وجود ندارد بیش از ۷۰ درصد جامعه کارگری حداقل بگیر هستند. / ایلنا

Share: