01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

حقوق کارگران قراردادی شهرداری خاش پرداخت نشده است

شهرداری خاش دستمزد ۱۶۰ کارگر را پرداخت نکرده است. 

ایلنا به نقل از این کارگران نوشت: از ۱۶۰ کارگر ۶۰ تن با شهرداری قرارداد دارند و ۱۰۰ تن دیگر تحت پیمان شرکت‌های پیمانکاری هستند که از یک ماه و نیم تا چهار ماه دستمزد معوقه طلب دارند.

یکی از این کارگران گفت که آخرین دستمزدی که دریافت کرده مربوط به مرداد ماه است و بعد از آن شهرداری هیچ پرداختی به کارگران نداشته است.

به گفته کارگران معترض، شهرداری تا به حال از پرداخت مابه تفاوت عیدی پرداخت شده طی سه سال اخیر هم امتناع کرده است. 

آنها گفتند که عیدی و سنوات‌شان طی سه سال در دوره مدیریت شهردار پیشین به صورت کارمندی پرداخت شده است. 

کارگران شهرداری در بسیاری از شهرها به دلیل قراردادهای پیمانی در برابر ساعت کار طولانی دستمزد اندکی دریافت می‌کنند که آن هم با تاخیر پرداخت می‌شود.