خامنه ای قاتله! ولایتش باطله! شعار یکپارچه دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران

دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران در تجمع امروز خود در اعتراض به قتل وحشیانه مهسا امینی شعار می‌دهند: خامنه ای قاتله! ولایتش باطله!

روز گذشته در یک تحول جدید دانشگاه‌های کشور در اولین روزهای بازگشایی شاهد اعتراض دانشجویان به قتل مهسا امینی بودند. دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت مدرس، امیرکبیر، تهران، علامه، دانشگاه هنر و دانشگاه بهشتی تهران و… در اعتراض به قتل مهسا امینی در صحن دانشگاه‌های خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت» سر دادند. نیروهای بسیجی با حمله به دانشجویان قصد پراکنده‌ کردن آنها را داشتند؛ اما دانشجویان با شعار مرگ بر بسیجی و بسیجی برو گمشو آنها را به عقب راندند.

بسیج دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس با پخش نوحه از بلندگوهای دانشگاه، تلاش کرد در تجمع دانشجویان این دانشگاه اخلال ایجاد کند. اما دانشجویان بدون توجه به این تلاش‌های مذبوحانه به اعتراضات خود ادامه داده و شعار می‌دادند: « رهایی حق ماست ــ قدرت ما جمع ماست»

دانشجویان در دانشگاه تهران نیز شعار « می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت» سردادند.

در یک رویداد جالب دیگر در اعتراضات به قتل مهسا امینی فیلم کتک زدن بسیجی ها و گوشمالی شدید آنان توسط جوانان خشمگین رشت بر روی شبکه اجتماعی دست به دست می‌گردد.
روز دوشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱، مردم رشت نیز در همراهی با بسیاری از شهرهای دیگر دست به اعتراض زدند. اعتراضات امروز مردم در شهرهای مختلف، در واکنش به قتل مهسا امینی شکل گرفت. در ادامه اعتراضات در پاسخ به سرکوب مردم، جوانان یک نیروی بسیجی را گوشمالی دادند.