خطاب به کارگران جهان و نهادهای بین المللی کارگری!

با درود, همچنان که اطلاع دارید،اجلاس سازمان جهانی کار(آی ال او) که ارگانی سه جانبه گرا می باشد دراوایل ژوئن هر سال در شهر ژنو برگزار می شود.طی این اجلاس به مانند هر سال از ایران ، جدا از وزیرکار و نمایندگان کارفرمایی ، عده ای ازعوامل رژیم جمهوری اسلامی  به نام نماینده کارگران به ژنو گسیل می گردند. ما با صدای بلند اعلام می داریم : اینان نمایندگان کارگران و تشکل های مستقل  سندیکایی کارگری درایران نیستند.

در ایران ایجادتشکل های مستقل کارگری جرم محسوب می شود و هر گونه تلاشی برای برپایی آن دایما با دستگیری و زندان وشکنجه نمایند گان کارگران همراه بوده و هست . از جمله نمایندگان مستقل جنبش سندیکایی کارگران که طی سال های گذشته توسط کلکتیو سندیکاههای فرانسه به پاریس دعوت شدند می توان ازآقایان حسن سعیدی ، رضا شهابی و داوود رضوی ازسندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تهران (حومه) ،علی نجاتی از سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه و محمود صالحی از انجمن خبازان سقز نام برد که درجلسات متعدد جانبی و آلترناتیواجلاس سازمان جهانی کار به منظور بیان مشقات و مشکلات بیشمارکارگران در ایران شرکت داشتند .

رژیم اسلامی ایران در اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال با تهاجم به صف عظیم کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ودانشجویان که متحدانه برای طرح مطالبات مشترک خویش در برابر مجلس اسلامی اجتماع کرده بودند ، توسط قوای امنیتی و ضد شورش حمله بردند و دهها نفررا بازداشت کردند، که تا این تاریخ تعدادی از آنان با قرار وثیقه آزاد شدند ولی هنوز عده ای در زندان بسر می برند که آقای حسن سعیدی عضو سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزآنان است. آقای اسماعیل بخشی نماینده سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه وخانم سپیده قلیان وعلی نجاتی نیز در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه دستگیرو اکنون چند ماهی است که در زندان و زیر شکنجه بسر می برند.و تعدادی از نماینده گان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران کماکان در زندان بسر می برند.

ما فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، در کشورهای اروپا ، استرالیا و کانادا ،  بدون کمترین توهمی نسبت به ماهیت و اهداف سازمان جهانی کار (آی.ال. او ) و اجلاسش که نماینده گان رژیم ارتجاعی جهموری اسلامی ایران نیز درآن حضور دارند ،ضمن تشکر از کارگران و نماینده گانی که تاکنون با هم طبقه ای های خود در ایران اعلام همبستگی کرده اند ازکلیه کارگران و نهادهای کارگری در جهان  تقاضا می کنیم از تمام امکانات خود برای فشار بر رژیم اسلامی و آزادی بی قید و شرط همه همکاران زندانی خود در ایران دریغ نکنند!

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

http://nahadha.blogspot.com/        https://t.me/nahadhayehambastegi

22 مه 2019

Share: