به پشتیبانی از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان سایر دانشگاه‌های کشور را نیز فرامیخوانیم تا برگزاری تجمع و اعتراض نسبت به وضع موجود و همچنین تحریم کلاس‌های آنلاین، این دروغ وقیحانه حکومت را برملا کنند.

https://t.me/isfahanuni97/1728