حجت عبدالملکی وزیر پر حاشیه کار در گفتگو با روزنامه ایران در مورد انتصابات در این وزارتخانه گفته: ما به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصابات فامیلی در این وزارتخانه نداشتیم.

وی افزود: گاهی لیست درست کردند و گفتند این افراد منصوبان و منتسبان فلان شخصیت هستند در حالی که مستند جواب دادیم مه اینها مربوط به دولت قبل است.

وزیر کار در حالی ادعای عدم وجود انتصابات فامیلی را مطرح کرده که در لیست منتشر شده توسط روابط عمومی وزارت کار، انتصاب فامیلی حامد فروزان و چند نفر دیگر در دوره عبدالملکی را تائید کرده بود.

آیا وزیر کار نسبت حسین عامریان با لاله افتخاری، حامد فروزان با محمد خامنه ای، انتصاب برادران فروزان و سایر اسامی بالا را تکذیب می کند؟