درگذشت ایرج کشکولی ( کاک اسماعیل) مبارز بزرگ دوست خلق کرد، از رهبران سازمان انقلابی حزب تودەایران ، حزب رنجبران و فرزند وفادار ایل قشقائی

با کمال تاسف دیروز ٢- مە در سالروز شهادت اسماعیل شریفزادە و رفقایش ایرج کشکولی کە در کردستان بە کاک اسماعیل شناختە می شود پس از یک بیماری سخت در مهاجرت پاریس چشم از جهان فرو بست.
کشکولی از نوجوانی بمبارزات سیاسی کشیدە شد. در خارج از کشور فعالانە در مبارزات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شرکت داشت و بهمراە عطا آقایی کشکولی در خیزش مسلحانە جنوب ایران نقش اساسی داشت.
بعد از آنکە در سال ١٩٦٨ رهبری سازمان انقلابی حزب تودە ایران تصمیم گرفت در جنبش مسلحانە کمیتەی انقلابی حزب دمکرات کردستان شرکت کند، ایرج بهمراە دیگر رهبران این سازمان بە کردستان رفتند ولی قبل از اینکە بە کوههای کردستان برسند بسیاری از رهبران جنبش شهید شدە بودند. هر چند کشتە شدن این مبارزین داغ بزرگی بر دل انقلابیون سازمان انقلابی نشاند اما آنها را از شرکت و پشتیبانی از مبارزەی خلق کرد دلسرد نکرد و در جنوب کردستان بە فعالیتهایشان ادامە دادند . ایرج نزدیک بە دو سال در جنوب کردستان با پیشمرگان و فعالین نسل نوی جنبش چپ در جنوب کردستان در ارتباط بود.
پس از سقوط رژیم شاە در ایجاد حزب رنجبران ایران کە از ائتلاف سازمان انقلابی و چند گروە دیگر مارکسیست- مائوئیست تشکیل یافت ، فعالانە شرکت داشت . حزب رنجبران از آغاز مانند حزب تودە از جمهوری اسلامی پشتیبانی کرد و تا زمانیکە جمهوری اسلامی نیشش نزد بخود نیامد . تعداد بسیاری از رهبران حزب دستگیر و تیرباران شدند ، از جملە هوشنگ امیر پور کە یکی از شخصیت های سرشناس اپوزیسیون در خارج از کشور ، در دهەی سالهای ١٩٧٠ بود . ایرج همچنانکە در کتاب ” نگاهی از درون بە جنبش چپ ایران ” می گوید با خط مشی حزبشان در مورد کردستان همنظر نبودە است . آنها بعدها بە کردستان پناە بردند و حتی در مقاومت مسلحانە بر ضد رژیم دژخیم جمهوری اسلامی شرکت داشتند.
کاک اسماعیل در گفتگو با حمید شوکت مفصلا این مرحلە از زندگی مبارزاتی اش را بازگو می کند، بعدها کە از حزب رنجبران جدا می شود و جنوب کردستان را بسوی فرانسە ترک می کند در بارەی آخرین دیدارش با مام جلال می گوید: ” در روستای سورداش کە نزدیک سد دووکان است وی را ملاقات کردم و وضعیتم را بە او گفتم . یکی دو نفر از رفقای حزب از جملە علی ضادقی هم در این ملاقات شرکت داشتند. پس از رفتن علی صادقی طالبانی گفت الان شما در خاک عراق هستید و این با زمانی کە در خاک ایران بودید تفاوت دارد بە همین جهت مجبور خواهید شد بە عراق بیشتر امتیاز بدهید. حزب رنجبران هم نیروئی ندارد و در اینجا کاری نمی تواند بکند. طالبانی با اشارە بە سابقە و رابطەام با قشقائی ها معتقد بود شاید اگر بە اروپا بروم موفق شوم برای آنها کاری بکنم و خلاصە ماندنم را در آنجا بی فایدە می دانست.پس از این گفتگو مقداری هم پول برایم تهیە کرد و گفت هر کمکی هم در آیندە بخواهم دریغ نخواهد کرد. همچنان با وی دوست هستیم و هر وقت بە پاریس بیاید او را می بینم. آخرین بار او را در ضیافتی کە همسر میتران، رئیس جمهور پیشین فرانسە بە افتخارش در پاریس برپا کردە بود دیدم. “
مرگ ایرج کشکولی چنانکە برای جنبش چپ ایران و ایل قشقائی خسران بزرگی است برای کردستان هم در دو سوی مرز موجب اندوە و تاسف است . ضمن عرض تسلیت بە همسرش بانو بلقیس قشقائی و فرزندانش . درود میفرستم بە روان پاک رزمندە بزرگ کاک اسماعیل
حسن قا‌ضی
٣-ی مە ٢٠٢٠

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *