در دفاع از تشکلات مستقل کارگری

طبقه کارگر ایران برای تبدیل شدن به آلترناتیو سیاسی و کسب قدرت سیاسی از مسیر سخت وبغرنجی تا به امروز گذشته و در عین حالی که در نبردهای پی در پی پیروزی هایی بدست آورده اما بیانیه های شتابزده، نیابتی از یکسو و یا موتور کوچک آن شدن از سوی دیگر با واقعیت تاریخی مبارزه … ادامه خواندن در دفاع از تشکلات مستقل کارگری