در سال ۹۹؛ ثبت بیش از ۸۱ هزار مورد همسرآزاری در کشور

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۹۹، ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد همسر آزاری جسمی ثبت شده است که از کل معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی سهم زنان ۹۶ درصد و سهم مردان ۴ درصد است. بعلاوه طی سال گذشته ۱۱۲۱ مورد از معاینات پزشکی قانونی به معاینات همسرآزاری روانی معطوف می شود که ۱۶ درصد از تعداد کل این معاینات به حساب می آید.

ی هرانا به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۹۹، ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد همسر آزاری جسمی توسط پزشکی قانونی کشور ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، سهم زنان از کل معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی، ۹۶ درصد (۷۷ هزار و ۹۶ مورد معاینه) و در مقابل سهم مردان ۴ درصد (۲۹۹۱ مورد معاینه) بوده است.

همچنین معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی نیز به ۱۱۲۱ مورد معاینه در سال ۹۹ افزایش یافته است. از این تعداد، ۱۸۲ مورد معاینه به معاینات مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می شود که ۱۰ مورد از این ۱۸۲ مورد معاینه، برای مردان مدعی همسرآزاری روانی و ۱۷۲ مورد برای زنان مدعی همسرآزاری روانی انجام شده است.

در واقع ۹۴.۵ درصد از معاینات مدعیان همسرآزاری روانی پزشکی قانونی در سال ۹۹ به زنان معطوف می شود و سهم زنان مدعی همسرآزاری روانی از معاینات انجام شده در این خصوص همانند همسرآزاری جسمی، بیشتر از مردان است.

به طور کلی ۱۶ درصد از تعداد کل معاینات مربوط به نزاع روانی در سال ۹۹ نیز به مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می‌شود.

Share: