در مبارزه سیاسی …

در مبارزه سیاسی شناخت دقیق دوست ودشمن براساس تحلیل مشخص طبقاتی کلید متحد کردن توده های عظیم مردم علیه دشمن است.

دشمن عمده ی اکثریت عطیم مردم نظام دیکتاتوری ولایت فقیه به سرکردگی علی خامنه ایست.او سر مار است و باید سر مار را کوبید .
جنبش آبانماه وجنبش دانشجویی و اکثریت مردم به این واقعیت پی برده اند که تمرکز مبارزه راباید روی این سر گذاشت. و هر نیرو وفردی که به این سر خدمت می کند را زد… امروز بیش از هر زمان دیگر باید آتش حمله را در کلیه میدان ها روی این سر تمرکز داد. نظام جمهوری اسلامی در حال ریزش است و ماباید از این امر استقبال کنیم.دیری نخواهد پاپید به کسانی که سال ها به ادامه رژیم خدمت کرده اند بشرطی جنایت نکرده باشند، صفوف انقلاب باید برای آنها جا بازکند. در جنگی که در پیش داریم انقلابیون راهی جز گرفتن اسلحه از دشمن را ندارند وچه بسا دسته دسته از نیرو های نظامی دشمن به صفوف انقلاب به پیونددند. .این روند در این چهل سال تدریجن پیش رفته است ودر این سال ها بر شتابش افزوده شده است. اگر کمونیستها وچپ ها چنین سیاست جلبی را در پیش نگیرند سلطنت طلبان و مجاهد ین با سیاست همه باهمشان مشغولند ومی بینیم که در خارج بسیار فعال شده اند . بویژه آمریکا وعربستان وا سرائیل هم، همه جانبه کمکشان می کنند.
کمونیست ها و نیروهای دمکراتیک مستقل و ضد امپریالیست آگاهند که باردیگر به دام بخشی دیگر از بورژوازی و نماینگان سیاسی آن گرفتار نیایند. درستی دانشجویان خطر سلطنت طلبان و مجاهدین را برجسته کرده اند. خط طبقه کارگرو رسالت تاریخی رهبری جنبش انقلابی کنونی طبقاتی است خط طبقه ونیروهای آگاه پیشرو آن برای تحقق وظایف خود کوشش برای متشکل کردن وسیعترین توده های ستمدیده ایراناست.دشمنان طبقه کارگر متحدان قوی جهانی دارند، باید بدور طبقه کارکر هر نیرویی را که برنامه اش را قبول می کند و حاضر است یک قدم حتی کوچک بردارد جمع کرد. از ریزش کنونی بسود منفرد کردن دشمنان طبقه کارگرباید استفاده نمود. بجای خرده کاری و اکسیونیسم بی حاصل علیه سروش و امثا لهم را، برنامه انقلابی حزب کمونیست را در این شهر به میان جوانان فراری از رژیم جمهوری اسلامی و پناهنده شده به کانادا برد. کار پر حوصله آموزش ی کرد. کمونیسم سلاح برنده ای است می تواند دل وروان جوانان را تسخیر کند. چنانچه این جوانان به اساس آن پی ببرند به نیروی عظیمی برای تغییر تبدیل خواهند شد.
صد سال کارگران ایران وروشنفکران انقلابی در کنار آنها زیر پرچم سرخ مبارزه کرده اند ،هزاران هزار مبارز انقلابی نسل اندر نسل با سربلندی برای نجات ایران از سلطه ی ارتجاع وسرمایه مبارزه کرده اند .در پشتیبانی از جنبش مقاومت داخل متحد شویم ، بگذاریم طبق شرایط مشخص و امکانات وابتکارات وسیعترین نیرو ها را به یاری داخل بسیج کنیم.

Share: