در پنجمین سالگرد رفیق شاهرخ زمانی که جان خود را بی دریغ در راه طبقه کارگرفدا کرد

یاد اورا زنده نگهداریم،

 از پراتیگ مبارزاتی او بیاموزیم 

و نسل جوان ومبارزکارگری را به خواندن آثار اوتشویق نمائیم.

شاهرخ زمانی نمونه ی نسل جوان جنبش کارگری است که توانست بر اصل اساسی ماتریالیسم – دیالکتیک وتاریخی پافشاری کند و با جمعبندی عمیق وهمه جانبه از گذشته جنبش کمونیستی و کارگری برای انتقال و پیوند آموزش های آن با جنبش جاری، در شرایط دیکتاتوری سخت در ایران میان کارگران بماند. او بی هراس ازمرگ توانست  کمونیسم علمی را طبق شرایط ایران و با شناخت شرایط مشخص جامعه و جنبش کارگری  به میان کارگران برد. حزب ما در اساسی ترین نظرات خود با نظرا ت شاهرخ زمانی وجه اشتراک دارد.

این اساسی ترین نظرات کدامند؟

یکم

حزب ما پس از جمعبندی از سیرتکاملی نظراتش در زمینه تئوری، با تاکید به اینکه مارکسیسم بر سنگ خا رای ما تریالیسم تاریخی و ما تریالیسم دیالکتیک بناشده است کمونیسم علمی و تئوری های آن را بعنوان علم جهانشمول رهایی طبقه کارگر راهنمای خود قرارداد وبدین ترتیب از ایسم های مختلف دوری جست و از کلیه گرایش های چپ و مارکسیستی دعوت به یکی شدن وپذیرش کمونیسم علمی بعنوان تئوری راهنمای چنبش کمونستی کرد. شاهرخ زمانی هم در آثار خود  کمونیسم علمی را بکار می گیرد. 

دوم

حزب ما در ادامه نظرات سازمان های تشکیل دهنده آن از اوایل دهه چهل شمسی یعنی بیش از نیم قرن از یکی شدن کمونیستها بر اساس اصول و برنامه در پیوند با جنبش کارگری  برای ایجاد حزب انقلابی پیشرو طبقه کارگر مبارزه کرده و همچنان میکند. شاهرخ زمانی   هم  ازلحاظ نظری و هم درعمل نمونه بسیار عالی برای تحقق این وظیفه بوده است

سوم

بدون یک سازمان توده ای سراسری کارگری که در برگیرنده اکثریت عظیم کارگران باشد حرف زدن از یک انقلاب واقعی به سود اکثریت عظیم مردم غیر ممکن است. حزب ما  این نقطه نظر را جزئی از جهانبینی خود می داند. بدون چنین سازمانی  نه می توان حزب کمونیستی توانا بوجود آورد ونه می توان  نقش تاریخ ساز پیشرو بودن طبقه کارگررا در جنبش های عظیم توده ای وانقلاب  تضمین کرد. شاهرخ زمانی هم به این امر باور داشت .

چهارم

حزب ما از همان آغاز بنیادینش بنا به آموزش های کمونیسم علمی  با توجه به شرایط جامعه ایران برای اتحاد بزرگ مردمی که دربر گیرنده کلیه جنبش های توده ای واحزاب وتشکل های سیاسی است براساس اصول وبرنامه مبارزه کرده است. نظرات وپراتیک شاهرخ زمانی با حزب ما در این زمینه هم مشترک است.

امروز همچنان مبارزه برای تحقق چهار نکته بالا مبرم وضروریست. ما از کلیه کمونیست ها دعوت می کنیم بر اساس چهارنکته با لا گام اول مشترک را برداریم وبه تبادل نظر برای ایجاد یک پلاتفرم مشترک یکی شدن بپردازیم  و کارعملی مشترک را سازمان دهیم .

یاد شاهرخ زمانی گرامی باد

زنده باد سوسیالیسم 

حزب رنجبران ایران 

Share: