در پنجمین سالگرد رفیق شاهرخ زمانی که جان خود را بی دریغ در راه طبقه کارگرفدا کرد

یاد اورا زنده نگهداریم،  از پراتیگ مبارزاتی او بیاموزیم  و نسل جوان ومبارزکارگری را به خواندن آثار اوتشویق نمائیم. شاهرخ زمانی نمونه ی نسل جوان جنبش کارگری است که توانست … ادامه خواندن در پنجمین سالگرد رفیق شاهرخ زمانی که جان خود را بی دریغ در راه طبقه کارگرفدا کرد