در پیوند با جنبش‌های توده‌ای و یکی شدن کمونیستها به پیش!

میلیون‌ها تن از مردم آمریکا و جهان با تظاهرات سراسری خود در اعتراض به جنایت فجیع پلیس سفید نژاد پرست در خفه کردن جرج فلوید، سیمای عمومی جهان را ریشه‌ای … ادامه خواندن در پیوند با جنبش‌های توده‌ای و یکی شدن کمونیستها به پیش!