دشواری کار رانندگان شرکت واحد در خاموشی خیابان‌ها

تصمیم به خاموشی خیابان‌ها به دشواری کار رانندگان شرکت واحد افزوده است و ریسک تصادف با عابر را بیشتر کرده است. رانندگان شرکت واحد با وجود همه این دشواری‌ها در حد توان به ارائه خدمت حداکثری به شهروندان می‌کوشند اما مدیریت ناکارآمد شرکت واحد مطالبات رانندگان را پرداخت نمی‌کند و بسیاری از مطالبات‌شان معوق شده است.

Share: