دعوت اتحادیه سراسسری معلمان و استادان عراق به اعتصاب عمومی نا محدود تا سرنگونی حاکمیت

اتحادیه سراسسری معلمان و استادان عراق که مجموعا سرنوشت 17 ملیون دانش جو و دانش آموزدر سراسر کشور را به عهده دارد دعوت به اعتصاب عمومی نا محدود تا سرنگونی حاکمیت و در در اعتراض به  بی توجهی هرسه ارکان حکومتی شامل دولت، مجلس و نهاد ریاست جمهوری نسبت به درخواستهای محقانه تضاهرکنندگان  نمود

Share: