دعوت چند تشکل کارگری برای تجمع در مقابل مجلس در روز کارگر‎

دعوت چند تشکل کارگری برای تجمع در مقابل مجلس در روز کارگربیانیه مشترک سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/  گروه اتحاد بازنشستگان /کمیته هماهنگی برای كمك به ايجاد تشکل های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر.
ما از همۀ کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، بیکاران، دانشجویان و جوانان دعوت می کنیم با تجمع و همبستگی، روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت) را روز اعتراض نسبت به شرایط غیرانسانی موجود و طرح مطالبات برحق خود قرار دهیم. روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۱۰صبح  مقابل  مجلس در تهران

Share: